Tổng hợp các link download .Net Framework cho hệ điều hành Windows

Microsoft .NET là một nền tảng đặc biệt nhằm giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng mới cho Windows.

Microsoft .NET Framework  có tất cả các thành phần cần thiết để phát triển và chạy các chương trình dựa trên .NET trên hệ thống của bạn: các thư viện, các thường trình, các tiện ích và các phần tử quan trọng khác.

Link tải về từ Microsoft

https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework

vtuyen Asked on 20 Tháng Mười, 2020 in Công Nghệ.
Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.